Informatii GDPR

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezentul document reprezintă o informare despre modul în care folosim datele Dvs. și conține explicații cu referire la ce date folosim, în ce scopuri și pentru ce perioadă de timp, cine are acces la ele și care sunt drepturile Dvs. în privința datelor prelucrate, în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

În conformitate cu prevederile GDPR, a actelor normative interne aprobate în vederea implementării GDPR,

Societatea KARELIA - UPOFLOOR S.R.L. (denumită în continuare "Societatea"/”Operatorul”) cu sediul social în 061129 Satulung, Str. Gării nr. 2, jud Maramureș, România, în calitate de Operator de date cu caracter personal, are obligaţia să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

În cele ce urmează, Vă informăm că prin completarea formularului de contact, în calitate de clienți sau potențiali clienți, vă exprimați consimțământul în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care Operatorul va decide să prelucreze datele cu caracter personal în alte scopuri, în baza articolului 6, alin. 1, lit. a) din GDPR și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării GDPR, respectiv în baza consimțământului Dvs., vi se va transmite înainte de această prelucrare ulterioară, o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimați consimțământul expres, în mod liber, conform prevederilor art. 13 alin. 3 din GDPR.

Drepturile persoanei vizate (art. 7 alin. 3, art. 15 – 22, art. 34, art. 77 -78 din  GDPR):

Pentru o informare completă, în calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire la datele Dvs. cu caracter personal, prevăzute de GDPR:

I.          Dreptul de a fi informată, conform art. 12 – 13 din GDPR, respectiv

II.          Următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care vi le puteți exercita:

 1. Dreptul de acces semnifică faptul că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la portabilitate a datelor semnifică că aveți dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele Dvs. să fie transmise altui operator fără obstacole din partea Operatorului, în cazul în care aceste date sunt prelucrate in mod automat, în temeiul consimțământului Dvs. exprimat conform art. 6 alin. 1) lit. a), respectiv în temeiul unui contract conform art. 6 alin. 1) lit. b) din GDPR.
 3. Dreptul la opoziție înseamnă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează în baza art. 6 alin. 1) lit. e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.
 4. Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 5. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care:

-        datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-        vă retrageți consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare;

-        vă opuneți prelucrării și nu există motive juridice legitime care prevalează;

-        datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-        datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-        datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 1. Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor; în cazul în care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 2. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează într-o măsura semnificativă, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu persoana vizată, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimțământului Dvs. liber exprimat.
 3. Dreptul de a va retrage consimțământul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a fi informat fără întârzieri nejustificate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, atunci când încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.
 5. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, anspdcp@dataprotection.ro
 6. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva autorității de supraveghere, conform prevederilor art. 78 din GDPR.
 7. Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului sau persoanei împuternicite de operator, conform prevederilor art. 79 din GDPR.

m. Dreptul la despăgubiri, pe care îl are orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a încălcării prevederilor GDPR, în sensul că are dreptul să obțină despăgubiri de la operator, conform prevederilor art. 82 din GDPR.

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă/depusă la adresa sediului social al Operatorului, așa cum este aceasta mai sus indicată.

În situația în care persoana vizată introduce cererea în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic, acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

În vederea informării Dvs., puteți consulta Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în forma rectificată, conform Rectificării din 23 mai 2018), pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere, la adresa: www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262


Formular de contact

Pentru a vă îndruma către un distribuitor sau montator autorizat cât mai aproape de dumneavoastră, vă rugăm să completați formularul de mai jos.

Sunt interesat de:

Asigurăm respectarea strictă a regulilor privind utilizarea informațiilor cu caracter personal în interesul respectării vieții private:

 • Aveți oricând acces pentru a vizualiza, modifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal contactându-ne pe adresa or.vanidnacstehcrap@tcatnoc
 • Ne asigurăm că informațiile personale pe care le furnizați sunt tratate confidențial - GDPR
 • Nu vom vinde sau furniza informații cu caracter personal unor terțe părți decât dacă legea ne obligă să facem acest lucru sau prin decizia instanțelor